PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO

Jméno a příjmení:                  …………………………………………….

Rodné číslo:                           …………………………………………….

Datum narození:                    …………………………………………….

Místo narození:                       …………………………………………….

Pohlaví:                                  …………………………………………….

Trvalý pobyt:                          …………………………………………….

Státní občanství:                    …………………………………………….

 

Obchodní firma:                     …………………………………………….

Identifikační číslo:                  …………………………………………….

Sídlo / místo podnikání:          …………………………………………….

Klient (jako kupující) v souvislosti s uzavřením Rezervační smlouvy ze dne ……, sp.zn. …, jejímž předmětem jsou nemovitosti zapsané na LV č. …, pro kat.území …, obec …, v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), prohlašuje, že jedná svým jménem, že peněžní prostředky poukázané Realitnímu zprostředkovateli ..., IČO: ..., se sídlem: ..., nabyl v souladu s právními předpisy, že platbou peněžních prostředků Realitnímu zprostředkovateli a koupí Předmětu převodu dle Rezervační smlouvy nesleduje zakrytí jejich nezákonného původu ani financování terorismu, že není politicky exponovanou osobou a že souhlasí s provedením identifikace dle §5 „AML zákona“, přičemž se zavazuje oznámit Realitnímu zprostředkovateli případné změny jeho identifikačních údajů.

Účel a povaha obchodu:        ………………………………………………………………...............

                                               (např. nabytí nemovitostí k řešení bytových potřeb atp.)

 

Zdroj peněžních prostředků:  …………………………………………………………………............

(např. bankovní úvěr, úspory, dědictví atp.)

Klient potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů Realitního zprostředkovatele, které jsou uveřejněny na stránkách www..... Poskytnutí osobních údajů Klienta je požadováno z důvodu, že jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

                                                                                              ………………………………………

                                                                                              Klient

Identifikaci a kontrolu provedl: ……………………………………………………………………

 

V ………………………………. dne …………………

………………………………………

                                                                                              Realitní zprostředkovatel

Klient SOUHLASÍ x NESOUHLASÍ (nehodící se škrtněte) s pořízením kopie OP, příp. jiného průkazu totožnosti, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a z něhož je patrná podoba, popřípadě i jiný údaj identifikující osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.