PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

Jméno a příjmení:                  …………………………………………….

Rodné číslo:                           …………………………………………….

Datum narození:                    …………………………………………….

Místo narození:                       …………………………………………….

Pohlaví:                                  …………………………………………….

Trvalý pobyt:                          …………………………………………….

Státní občanství:                    …………………………………………….

 

Obchodní firma:                     …………………………………………….

Identifikační číslo:                  …………………………………………….

Sídlo / místo podnikání:          …………………………………………….

Klient (jako prodávající) v souvislosti s uzavřením Rezervační smlouvy ze dne ……, sp.zn. …, jejímž předmětem jsou nemovitosti zapsané na LV č. …, pro kat.území …, obec …, v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), prohlašuje, že jedná svým jménem, že Předmět převodu nabyl v souladu s právními předpisy, že jeho prodejem podle Rezervační smlouvy nesleduje zakrytí jeho nezákonného původu ani financování terorismu, že není politicky exponovanou osobou a že souhlasí s provedením identifikace dle §5 „AML zákona“, přičemž se zavazuje oznámit Realitnímu zprostředkovateli všechny případné změny jeho identifikačních údajů.

Účel a povaha obchodu:        ………………………………………………………………............... (např. pro změnu a řešení bytových potřeb atp.)

Způsob financování a nabytí

Předmětu převodu:                ………………………………………………………………...............

(např. bankovní úvěr, úspory, dědictví atp.)

Klient potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů Realitního zprostředkovatele, které jsou uveřejněny na stránkách www... Poskytnutí osobních údajů Klienta je požadováno z důvodu, že jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

                                                                                              ………………………………………

                                                                                              Klient

Identifikaci a kontrolu provedl: ……………………………………………………………………

 

V ………………………………. dne …………………

………………………………………

                                                                                              Realitní kancelář

Klient SOUHLASÍ x NESOUHLASÍ (nehodící se škrtněte) s pořízením kopie OP, příp. jiného průkazu totožnosti, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a z něhož je patrná podoba, popřípadě i jiný údaj identifikující osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.